Atgal

Paslaugos

Skaitytojų aptarnavimo tvarką VKK bibliotekoje reglamentuoja Naudojimosi Vilniaus kooperacijos kolegijos biblioteka taisyklės.
Skaitytojai bibliotekoje aptarnaujami su Lietuvos studento pažymėjimais, asmens tapatybės kortele arba kitu LR dokumentu, kuriame yra asmens duomenys bei nuotrauka.
 
Leidinių skolinimas
 • Leidinių paieška aliekama VKK bibliotekos el. kataloge.
 • Naudotis elektroniniu katalogu galima iš bet kurios kompiuterizuotos darbo vietos, kuri turi prieigą prie interneto.
 • Leidiniai į namus skolinami 1 savaitei, 1 mėnesiui, 1 semestrui. Pasibaigus semestrui visi leidiniai turi būti grąžinami arba pratęsiami. Leidinio grąžinimo terminą galima pratęsti užėjus į biblioteką, telefonu (85) 275 01 83 arba el. paštu biblioteka@vkk.lt
 • Ne kolegijos bendruomenės nariams leidiniai į namus neišduodami, jais galima naudotis tik skaitykloje.
 • Primename: būkite atidūs ir laiku grąžinkite knygas. Laiku negrąžinę leidinių, skaitytojai už kiekvieną uždelstą dieną kiekvienam negrąžintam leidiniui privalo sumokėti 0,03 Eur (0,10 Lt) delspinigius.
Užklausų vykdymas
VKK bibliotekoje vykdomos bibliografinės teminės, tikslinamosios, adresinės, faktografinės užklausos.
 • Teminė užklausa – dukumentų pagal turinį, temą, problemą ar šaką peieška.
 • Tikslinamoji užklausa – leidinio bibliografinio įrašo duomenų tikslinimas.
 • Adresinė užklausa – dokumento saugojimo vietos nustatymas.
 • Faktografinė užklausa – faktų, datų, vietų, pavardžių ar pan. patekimas.
Mokymai / konsultacijos
 • Kiekvienų mokslo metų pradžioje pagal nustatytą grafiką vykdomi mokymai pirmo kurso studentams.
 • Individualiai studentai konsultuojami iš anksto susitarus telefonu (85) 275 01 83 arba el. paštu biblioteka@vkk.lt
Interneto paslaugos
 • Bibliotekos kompiuteriais gali naudotis visi VKK bendruomenės nariai.
 • Surastą informaciją internete ar paruoštus darbus Microsoft Office ar kt. programomis galima laikinai išsaugoti kompiuterio diske (informacija ištrinama išjungus kompiuterį) arba atspausdinti.
 • Bibliotekoje veikia bevielio interneto ryšys.
Skaitytojų naudojimąsi bibliotekos kompiuteriais reglamentuoja Naudojimosi VKK kompiuteriais taisyklės.
Griežtai draudžiamas autorinių kūrinių platinimas (filmų, muzikos, kompiuterinių žaidimų bei programų) bei nelegalios programinės įrangos diegimas.
Mokamos paslaugos
 • Dokumentų spausdinimas spalvotu spausdintuvu – 0,29 Eur (1,00 Lt);
 • Dokumentų skenavimas – 0,14 Eur (0,50 lt) už vieną puslapį;
 • Įrašymas į CD – 0,58 Eur (2,00 Lt);
 • Dokumentų kopijavimas: A4 formato – 0,04 Eur (0,15 Lt) už 1 psl., A3 – 0,08 Eur (0,30 Lt ) už 1 psl.;
 • Dokumentų įrišimo darbai: iki 95 psl. – 0,52 Eur (1,80 Lt) už vieną vnt., virš 95 psl. – 0,58 Eur (2 Lt) už vieną vnt.
 • Vienos kopijavimo ir spausdinimo kortelės su 100 keditų kaina – 3,47 Eur (12,00 Lt).
Tarpbibliotekinis abonementas
VKK dėstytojai, darbuotojai ar studentai, neradę reikalingo leidinio bibliotekos fonduose, gali jį užsakyti iš kitų Lietuvos ar užsienio šalių bibliotekų.
Leidinių užsakymo tvarka:
 • užsakant leidinį pateikite leidinio ar straipsnio bibliografinį aprašą;
 • leidinio grąžinimo terminą nurodo jį atsiuntusi biblioteka;
 • apie leidinio gavimą informuoja bibliotekos darbuotoja telefonu arba elektroniniu paštu.
Bibliotekos neskolina enciklopedijų, žinynų, žodynų, periodinių leidinių (atsiunčiamos tik straipsnių kopijos). Pateiktas užsakymas negarantuoja leidinio gavimo. Išsiųsti užsakymai neanuliuojami.
Ši paslauga yra mokama. Leidinių persiuntimo išlaidas apmoka skaitytojas, jeigu to reikalauja leidinį atsiuntusi biblioteka.
Mokslinių publikacijų registracija
Registruojant publikaciją reikia pateikti:
 • Mokslinės publikacijos originalą arba kopiją:

1)  knygai – antraštinio lapo abiejų pusių, paantraštės, turinio, metrikos kopijas;
2)  straipsniui – pirmo ir paskutinio puslapių, kuriuose yra nurodytas cituojamos literatūros sąrašas bei reziumė, kopijas bei leidinio, kuriame publikuotas straipsnis, antraštinio lapo abiejų pusių kopijas;
3)  spausdintai konferencijos pranešimų medžiagai ar tezėms – leidinio antraštinio lapo (su leidybiniais duomenimis), pranešimo ar tezių pirmo ir paskutinio puslapio kopijas.VKK mokslinių publikacijų registravimo kortelę.

Speciali įranga neįgaliems studentams


Įmonės kodas 211965470
PVM mok. kodas LT119654716