Atgal

Informacinių sistemų diegimas ir priežiūra

2017-2018 m. m. programa nevykdoma.


Bendra informacija
Anotacija
Studijų rezultatai
Studijuojami dalykai
Karjeros galimybės
Patirties pripažinimas
Studijų sritis: Technologijos mokslai
Studijų kryptis: Informatikos inžinerija
Studijų trukmė: 3 metai nuolatinėse studijose (dieniniu arba sesijiniu tvarkaraščiu),
                               4 metai ištęstinėse studijose
Suteikiama kvalifikacija: Informatikos inžinerijos profesinis bakalauras
Gretutinio laipsnio įgijimo galimybė: studijų programa „Verslo vadyba“

Studijų programos paskirtis - parengti aukštos kvalifikacijos specialistą, kuris išmanytų santykių su klientais valdymo (CRM), įmonės resursų valdymo (ERP), personalo valdymo (HRM), e-verslo, tiekimo (SCM) ir kitas informacines sistemas, gebėtų pasirinkti (arba konsultuoti pasirenkant) tinkamą sistemą, įdiegti ir prižiūrėti ją.

Išmanyti verslo ir viešojo sektoriaus apskaitos standartus. Taikyti įmonės materialinių išteklių, apskaitos informacijos ir personalo valdymo principus. Nagrinėti IS taikymo kompiuterizuojamoje  įmonėje poreikį ir galimybes. Numatyti vartotojo sąsają, sukurti ir pademonstruoti pasirinktos IS sistemos pradinį prototipą. Taikyti IS technologijas ir įrankius įmonės duomenų analizei vykdyti. Vykdyti kompiuterių techninės įrangos priežiūrą. Diegti ir konfigūruoti operacinę sistemą, konsultuoti OS vartotojus. Diegti ir eksploatuoti vietinį kompiuterių tinklą, naudotis globalių tinklų paslaugomis. Taikyti mobilias, NFC, GIS, skenavimo, „debesų“, POS sistemų technologijas įmonės veikloje. Diegti, atnaujinti ir taikyti biuro darbe reikalingas programas. Kurti interneto svetaines, paslaugų ir e-komercijos sistemas. Projektuoti ir kurti lokalias bei internetines duomenų bazes, programuoti užklausas, taikant DBVS kūrimo principus, teorijas ir technologijas. Administruoti ir eksploatuoti DB, taikyti duomenų saugumo priemones ir technologijas. Nustatyti  IS galimybes ir taikyti pasirinkimo kriterijus. Taikyti įmonės veikloje ryšių su klientais IS.Taikyti įmonės veikloje apskaitos ir personalo IS. Taikyti įmonės veikloje išteklių ir tiekimo valdymo IS. Taikyti įmonės veikloje e-verslo IS. Formuluoti projekto tikslus, numatyti išteklius ir sukurti IS diegimo projekto planą. Teikti rekomendacijas projekto komandos narių funkcijoms vykdyti, atsižvelgiant į diegiamą IS sistemą. Formuluoti vartotojų poreikius, parengti sistemos funkcinius reikalavimus ir specifikaciją. Sukurti IS projektą, parengti jo dokumentaciją ir apmokyti vartotojus. Taikyti IS diegimo metodikas ir standartus. Vykdyti duomenų paruošimo, įvedimo į IS, tikrinimo procedūras. Išbandyti IS veikimą, paruošti sistemą eksploatavimui ir numatyti priežiūros procedūras. Konsultuoti IS vartotojus sistemos naudojimo klausimais. Atlikti diegiamo projekto auditą. Taikyti darnaus vystymosiprincipus, vadovautis teisės aktais. Taikyti darbo saugos principus. Nustatyti vartotojams kylančias problemas, padėti jas spręsti, suvokti atsakomybę už priimtus sprendimus. Laikytis bendradarbiavimo principų ir etikos normų. Taisyklingai bendrauti  valstybine ir užsienio kalba.

Bendrieji studijų dalykai: Specialybės užsienio kalba, Kalbos kultūra ir rašytinė komunikacija, Teisė ir Ekonomika.

Studijų krypties dalykai: IS analizė ir projektavimas, IS auditas, IS diegimas ir priežiūra, IT taikymai, Kompiuterių architektūra, Apskaita ir jos IS, Darbo sauga ir ekologija, Darbo užmokesčio apskaita ir jos IS, Dokumentų valdymas ir jo IS, Duomenų bazės ir jų sistemos, E-komercija, Fizika, Inžinerinė ir kompiuterinė grafika, Kompiuterių tinklai ir telekomunikacijos, Operacinės sistemos ir kompiuterių priežiūra, Personalo vadyba ir jos IS, Saugumas kompiuterių tinkluose, Statistika, Taikomasis programavimas, Taikomoji matematika, Taikomųjų tyrimų metodologija, Turinio valdymo sistemos, Vadyba ir ryšių su klientais valdymo sistemos, Žmogaus-kompiuterio sąsajos elementai, Informacinių technologijų ir verslo sąveika.

Pasirenkamieji dalykai: Filosofija, Logika, Antra užsienio kalba, Psichologija ir verslo etika, Projektų valdymas, Komunikacija ir derybos, Algoritmai ir duomenų struktūros, Rizikos valdymo teorija, Įmonės ekonominių ir finansinių rodiklių analizė, Įmonių socialinė atsakomybė, Programavimas saityno sistemoms.

Profesinės praktikos: Duomenų bazių ir programavimo praktika, kurios metu sprendžiamas didelės apimties ištisinis uždavinys, atliekama kolegijoje. Verslo ir jo IS praktika atliekama verslo praktinio mokymo firmoje „Reda“, kolegijoje sukurtoje imitacinėje firmoje, kuri imituoja realios įmonės darbą. Kompiuterių priežiūros praktika ir baigiamoji praktika atliekamos konkrečiose IS paslaugų įmonėse realiomis darbo sąlygomis.

Studijos baigiamos baigiamuoju darbu, kuriuo studentas turi įrodyti, kad pasiekė studijų programoje numatytus rezultatus. Baigiamasis darbas turi būti taikomojo pobūdžio, atskleidžiantis studento kūrybiškumą, gebėjimą taikyti įgytas žinias, praktinius įgūdžius.

Baigęs studijų programą absolventas gebės dirbti informacines sistemas (IS) kuriančiose, platinančiose ir naudojančiose įmonėse: Informacinių sistemų diegėju; sistemų ir technologijų konsultantu; priežiūros inžinieriumi; IT komandos nariu. Sėkmingą inžinieriaus darbą lems žinios ir įgūdžiai, siekimas tobulinti profesinę veiklą, gebėjimas perprasti ir diegti naujas technologijas.

Galimybės:

  • Studijų Kolegijoje ar kitoje Lietuvos ar užsienio aukštojoje mokykloje įgytų rezultatų įskaitymas
  • Atsiskaitymas eksternu už atskirus studijų programos dalykus
  • Neformaliuoju būdu (darbo vietoje ar kitaip) įgytų kompetencijų vertinimas ir užskaitymas (iki 75 proc. studijų programos).
Plačiau...

Įmonės kodas 211965470
PVM mok. kodas LT119654716