Atgal

Logistikos pardavimo valdymas

2018-2019 m.m. priėmimas nevykdomas.


Bendra informacija
Anotacija
Studijų rezultatai
Studijuojami dalykai
Karjeros galimybės
Patirties pripažinimas
Studijų krypčių grupė: Verslo ir viešoji vadyba
Studijų kryptis: Vadyba
Studijų trukmė: 3 metai nuolatinėse studijose (dieniniu arba sesijiniu tvarkaraščiu),
                               4 metai ištęstinėse studijose
Suteikiama kvalifikacija: Verslo vadybos profesinis bakalauras

Logistikos pardavimo valdymo studijų programos paskirtis – parengti aukštąjį išsilavinimą turinčius logistikos pardavimo valdymo specialistus, gebančius planuoti, organizuoti, vykdyti ir vertinti logistikos paslaugų pardavimo veiklą, valdyti pardavimo padalinio (padalinio grupės) veiklos procesus, įkurti savo verslo įmonę ir jai vadovauti.

Identifikuoti rinką ir jos dalyvius bei derinti skirtingų šalių rinkos dalyvių interesus. Atlikti rinkos tyrimą ir logistikos paslaugų paklausos analizę, parengti paklausos prognozes. Parengti ekonomiškai pagrįstus ir rinkos potencialą atitinkančius logistikos paslaugų pardavimo planus. Nustatyti efektyvius logistikos paslaugų pardavimo kanalus. Įvertinti pardavimo veiklai būtinus išteklius. Nustatyti pardavimo tikslus ir  paskirstyti užduotis. Rengti ir taikyti logistikos paslaugų pardavimo veiklos standartus. Savarankiškai priimti operatyvinės pardavimo veiklos sprendimus. Integruoti pardavimo veiklą palaikančias funkcijas. Sudaryti padalinio organizacinę struktūrą. Taikyti pardavimo personalo motyvavimo ir vertinimo sistemas. Suprojektuoti profesinių kompetencijų ugdymo sistemą. Sukurti ir išlaikyti efektyvius santykius su partneriais ir klientais. Taikyti  teisės aktus ir norminius dokumentus, reglamentuojančius logistikos procesus. Taikyti efektyvius logistikos paslaugų pardavimo rezultatų įvertinimo ir procesų kontrolės metodus. Kaupti, sisteminti, apibendrinti ir pateikti informaciją. Komunikuoti valstybine ir užsienio kalba. Sukurti etikos normomis ir pasitikėjimu pagrįstus bendravimo ir bendradarbiavimo santykius. Taikyti socialinės atsakomybės principus, plėtoti individualų ir komandinį kūrybiškumą.

Bendrieji studijų dalykai: Užsienio kalba, Bendroji ir specialybės kalbos kultūra, Sauga ir ekologija, Dokumentų valdymas.

Studijų krypties dalykai: Bendravimo psichologija ir verslo etika, Įmonės valdymas, Personalo vadyba, Kokybės vadyba, Verslo derybų ir konfliktų valdymas, Tarpkultūrinė komunikacija, Tarptautinė prekyba, Verslininkystė, Verslo ekonomika, Logistika, Krovinių transportavimas ir ekspedijavimas, Tiekimo grandinės valdymas, Klientų logistinis aptarnavimas, Logistikos paslaugų pardavimo valdymas, Logistikos informacinės sistemos, Logistikos teisė, Mikroekonomika, Makroekonomika, Informacinės technologijos, Verslo tyrimai, Statistika, Paslaugų rinkodara, Taikomųjų tyrimų metodologija, Finansinė ir valdymo apskaita, Verslo finansai .

Pasirenkamieji dalykai: Filosofija, Antra užsienio kalba, Karjeros valdymas, Draudimas, Verslo socialinė atsakomybė, Lyderystė ir pokyčių valdymas, Rizikos valdymas, Logistikos projektų valdymas, E-logistika.

Profesinės praktikos: Logistikos pardavimo organizavimo ir modeliavimo praktika atliekama Kolegijos imitacinėje bendrovėje. Profesinė praktika ir Baigiamoji praktika atliekamos logistikos verslo įmonėse realiomis darbo sąlygomis

Studijos baigiamos baigiamuoju darbu, kuriuo studentas turi parodyti, kad yra sukaupęs žinių bei įgijęs pakankamai gebėjimų savarankiškai atlikti taikomojo pobūdžio tyrimus ir spręsti įmonės veiklos problemas.

Šią studijų programą baigę absolventai savarankiškai ir komandoje gebės racionaliai vertinti rinkos situaciją, valdyti komunikacijos procesą su klientais, partneriais bei kitais įmonės padaliniais, dirbti užsienio rinkose, rengti logistikos paslaugų pardavimo prognozes, planus, organizuoti bei kontroliuoti jų vykdymą, parinkti ir valdyti efektyvias pardavimo technikas, parinkti racionalias rėmimo priemones, naudojantis informacinėmis sistemomis analizuoti pardavimo rezultatus, sisteminti ir kaupti veiklos valdymui būtiną informaciją.

Šią studijų programą baigę absolventai galės dirbti Lietuvos ir tarptautinių logistikos kompanijų transportavimo, sandėliavimo, ekspedijavimo ir kitų logistikos paslaugų pardavimo vadybininkais, projektų vadovais, pardavimo grupės, padalinio vadovais, nuosavo verslo kūrėjais ir vadovais.

Galimybės:

  • Studijų Kolegijoje ar kitoje Lietuvos ar užsienio aukštojoje mokykloje įgytų rezultatų įskaitymas
  • Atsiskaitymas eksternu už atskirus studijų programos dalykus
  • Neformaliuoju būdu (darbo vietoje ar kitaip) įgytų kompetencijų vertinimas ir įskaitymas (iki 75 proc. studijų programos).
Plačiau...

Įmonės kodas 211965470
PVM mok. kodas LT119654716